Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

IMO se složio oko mogućeg nacrta okvira za “postizanje net zero emisija”

AAA

Izvor fotografije: IMO

IMO se složio oko prikaza mogućeg nacrta okvira za “postizanje net zero emisija” u cilju smanjenja emisija stakleničkih gasova (GHG) iz međunarodnog pomorskog saobraćaja. Ovo predstavlja korak napred u pravnom procesu ka usvajanju globalnih propisa, poznatih kao “mjere srednjoročnog smanjenja GHG emisija”, koje će pomoći u ostvarivanju ciljeva sadržanih u Strategiji IMO-a za 2023. godinu o smanjenju emisije GHG iz brodova.

Na završetku osamdeset prve sesije Maritime Environment Protection Committee (MEPC 81), održane u Londonu od 18. do 22. marta 2024. godine, generalni sekretar IMO-a, gospodin Arsenio Dominguez, rekao je: “Vaš komitet je zaista forum za razmatranje pitanja od kritičnog značaja za sve dijelove morske okoline, i ove sedmice ste napravili veoma važan korak.”

Nacrt ilustracije okvira za postizanje net zero emisija IMO-a navodi propise pod MARPOL-om, koji će biti usvojeni ili izmijenjeni kako bi omogućili novi globalni standard goriva i novi globalni mehanizam cijena za emisije GHG u pomorstvu.

Pored napretka u pravnom okviru, MEPC se složio o sljedećim koracima, prije svoje sljedeće sjednice (MEPC 82), zakazane za 30. septembar do 4. oktobra 2024:

 • Detaljna procjena uticaja na države članice predloženih srednjoročnih mjera da se završi i podnese MEPC 82;
 • Dvodnevna radionica stručnjaka (Peta radionica stručnjaka za GHG – GHG-EW 5) održaće se radi rasprave o preliminarnim nalazima detaljne procjene uticaja, pokrivajući sve aspekte, uključujući modeliranje raspodjele prihoda. Rezultat će biti prijavljen MEPC 82;
 • Sedamnaesta međusektorska radna grupa za emisije stakleničkih gasova (ISWG-GHG 17) sastaće se kako bi razmotrila rezultate detaljne procjene uticaja, GHG-EW5 i druge podnesene dokumente za dalje diskusije o razvoju srednjoročnih mjera i izvijestiti MEPC 82;
 • ISWG-GHG 17 će razviti nacrtne smjernice za peto istraživanje IMO-a o GHG;
 • Osnivanje radne grupe GESAMP o intenzitetu emisija GHG tokom cijelog životnog ciklusa pomorskih goriva. GESAMP je Zajednička grupa stručnjaka za naučne aspekte zaštite morske okoline. Radna grupa GESAMP-LCA biće zadužena da pruži najbolju moguću naučnu i tehničku procjenu pitanja povezanih sa implementacijom smjernica LCA. Ove smjernice omogućavaju izračunavanje emisija GHG tokom cijelog ciklusa proizvodnje i krajnje upotrebe pomorskih goriva.
 • Osnovane su dvije korespondentne grupe koje će izvještavati MEPC 83: prva grupa je zadužena za razvoj plana rada o razvoju regulatornog okvira za korišćenje sistema za hvatanje ugljenika na brodu i za razmatranje emisija metana i azotnih oksida Tank-to-Wake; druga grupa će razmotriti socijalne i ekonomske teme održivosti i aspekte pomorskih goriva za moguće uključivanje u smjernice LCA.

Među ostalim tačkama dnevnog reda, MEPC je:

 • Odobrio uspostavljanje dvije nove oblasti kontrole emisija (ECA), u kanadskim arktičkim vodama, za azotne okside, sumporne okside i čestice; i na Norveškom moru za azotne i sumporne okside. Ovi će biti podneseni MEPC 82 za usvajanje;
 • Odobrio nove preporuke za prevoz plastičnih peleta morem u kontejnerima, pokrivajući skladištenje, pakovanje i ispravne informacije o transportu/teretu;
 • Načelno podržao nacrt plana akcije za smanjenje podvodne buke od komercijalnog brodarstva, sa ciljem daljnjeg razmatranja i konačnog odobrenja na MEPC 82;
 • Podržao ažurirani plan rada za razvoj smjernica za nove alternativne goriva, uključujući razvoj smjernica za vodonik i amonijak kao goriva, goriva sa niskom tačkom paljenja i obavezne instrumente za metil/etil alkohole;
 • Podržao listu odredbi i instrumenata za reviziju i/ili razvoj u okviru Konvencije o upravljanju balastnim vodama i odobrio privremene smjernice za primjenu Konvencije o BWM na brodove koji rade u izazovnim uslovima kvaliteta vode, kao i Smjernice za procjenu Tank-to-Wake emisija.

Izvor: IMO

Podijeli vijest:

Leave a Reply