Skip to main content
search
VijestiSvijet

Izmjene Kodeksa IMSBC stupaju na snagu 1. januara 2025. godine

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

UK P&I Club obavještava o novim izmjenama Kodeksa IMSBC, koje su usvojene u obliku konsolidovane verzije cijelog Kodeksa IMSBC i stupiće na snagu 1. januara 2025. godine.

Prema riječima kapetana Akshat Arora, višeg procjenjivača rizika, članovima koji su uključeni u transport čvrstih rasutih tereta preporučuje se da osiguraju usklađenost sa najnovijim izmjenama. Međutim, neke ugovorne vlade mogu dobrovoljno primjenjivati ove izmjene (ili njihove dijelove) od 1. januara 2024. godine.

Kako je objašnjeno, u skladu sa Odjeljkom 4.2 Kodeksa IMSBC (informacije o teretu), sada brodar mora pružiti dodatne informacije, naime gustinu rasutog tereta, kako zahtijeva regulativa SOLAS XII/10.

Stoga je 4.2.2 izmijenjen da uključi informacije o “gustini rasutog tereta” kao podstavku.

Pomorski sigurnosni komitet, na svojoj 107. sjednici (od 31. maja do 9. juna 2023.), pregledajući ishod osme sjednice Podkomiteta za prevoz tereta i kontejnera (CCC 8), prepoznao je hitnu potrebu za rješavanjem nesuglasice između International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) i regulative XII/10 Međunarodne konvencije o sigurnosti života na moru (SOLAS), 1974, u vezi sa izostavljanjem informacija o gustini rasutog tereta u obrascu za informacije o teretu za čvrste rasute terete, i odobrio je revidirani obrazac za informacije o teretu za čvrste rasute terete, u iščekivanju formalnog stupanja na snagu izmjena Kodeksa IMSBC, kako je navedeno u aneksu ovog cirkulara.

Vlade članice pozivaju se da revidiranim obrazcem skrenu pažnju svih zainteresiranih strana, uzimajući u obzir datum dobrovoljne primjene 1. januar 2024. za izmjenu 07-23 Kodeksa IMSBC, u iščekivanju njegovog predviđenog stupanja na snagu 1. januara 2025., i posebno da:

  • podstaknu brodare na korištenje informacija o teretu u skladu sa revidiranim obrascem; i zatraže od državnih inspektora u luci da zabilježe situaciju i koriste diskreciju kada brod nema potrebne informacije o gustini tereta dok izmjene Kodeksa IMSBC ne stupe na snagu.
  • Ova revizija je bila neophodna kako bi se Kodeks IMSBC uskladio sa SOLAS XII/10, koji zahtijeva da brodar pruži informacije o gustini rasutog tereta. Prilikom verifikacije gustine čvrstih rasutih tereta, trebalo bi se pozvati na Ujednačeni metod mjerenja gustine rasutih tereta.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply