Skip to main content
search
VijestiSvijet

Maritime Single Window – unapređivanje digitalizacije u brodarstvu

AAA

Izvor fotografije: IMO

Ova godina označava prekretnicu u ubrzanju digitalizacije u brodarstvu – a to je obavezni „Maritime Single Window”.

Zahtjev Konvencije o olakšavanju međunarodnog pomorskog saobraćaja (FAL), od 1. januara 2024. zahtijeva od Vlade da koristi digitalnu platformu ili “Maritime Single Window”, za dijeljenje i razmjenu informacija sa brodovima kada pristanu u lukama. Ovo će pojednostaviti procedure za otklanjanje dolaska, boravka i odlaska brodova, i značajno poboljšati efikasnost brodarstva širom svijeta.

Generalni sekretar IMO-a Arsenio Dominguez kaže: „Digitalizacija je kritična za veću efikasnost u brodarstvu. “Maritime Single Window” pruža informacije između brodova, luka i Vladinih agencija brzo, pouzdano i glatko.”

Više od 4,6 miliona pristaništa registrovano je širom svijeta u 2022. godini.

IMO je podržao zemlje da uvedu “Maritime Single Window”.

Konvencija o olakšicama je usvojena 1965. godine i sadrži standarde i preporučene prakse sa pravilima i procedurama za pojednostavljivanje formalnosti, dokumentarnih zahtjeva i procedura o dolasku, boravku i odlasku brodova. Konvencija se kontinuirano ažurira, obuhvatajući digitalizaciju i automatizaciju procedura.

Ostali amandmani na Konvenciju o olakšicama, koji su stupili na snagu 1. januara 2024. godine, uključuju one koji se odnose na lekcije naučene iz pandemije COVID-19, i nove i izmijenjene preporučene prakse za spriječavanje korupcije i nedozvoljenih aktivnosti u pomorskom sektoru.

Ažuriranja “FAL” Konvencije imaju sistemski pristup rješavanju pitanja korupcije, povezane sa interfejsom “brod-obala” u lukama. Od Vlada se sada traži da podstaknu javne organe da procijene rizike od korupcije, i da ih riješe razvojem i primjenom preventivnih mjera za jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti. Od javnih vlasti se traži da koordiniraju napore za otkrivanje, istragu i sankcionisanje korupcije, povezanih sa pristajanjem brodova u luci, kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju.

Kada brodovi ulaze i napuštaju luke, vitalne informacije se moraju razmijenjivati sa različitim entitetima na kopnu. Lučke vlasti, piloti, pomorske uprave i zdravstveni organi zahtjevaju informacije o plovilu, teretu, opasnoj robi, posadi, putnicima, iz razloga bezbjednosti i zaštite životne sredine.

Način na koji se te informacije dijele je ključan. Digitalizacija je ključ. To ne samo da smanjuje greške, nego i poboljšava kvalitet informacija koje se razmijenjuju.

Od 2019. godine, IMO zahtjeva da se podaci o carinjenju broda, tereta i lica elektronski razmijenjuju između strana koje izvještavaju o brodu, kao što su kapetan, agenti broda, brodovlasnici i vlasti na moru. A od 1. januara 2024. godine, “Single Window” je obavezan u svim lukama. Uz ovaj sistem, podaci se dostavljaju preko jedinstvenog portala bez dupliranja, i distribuiraju odgovarajućim organima.

Za dijeljenje, razmjenu i razumijevanje podataka, brodovi i luke treba da koriste međunarodne usaglašene standarde, a različite grupe zainteresovanih strana imaju različite ciljeve i različite radne procese.

IMO ohrabruje sve zainteresovane strane da usvoje “IMO Compendium” pri izgradnji digitalnih sistema i “Maritime Single Window-a”. Ovo će omogućiti svima da komuniciraju. Jer, bez obzira na kom standardu ili sistemu se zasniva, podaci se mogu razmijenjivati.

Izvor: IMO

Podijeli vijest:

Leave a Reply