Skip to main content
search
VijestiSvijet

Održavanje magnetnih kompasa na brodu: Sve što treba znati

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Prema Poglavlju V, propisa 19, izmjena iz 2000. godine na International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) iz 1974. godine, upotreba magnetnog kompasa je obavezna. Magnetni kompas mora biti u skladu sa standardima koje postavlja International Maritime Organization (IMO).

Panamski brodski registar nedavno je ažurirao Merchant Marine Circular-a, kako bi uspostavio smjernice za održavanje i testiranje magnetnih kompasa. Ove smjernice primjenjuju se na sve brodove bez obzira na veličinu i područje plovidbe.

Odgovornost vlasnika/operatora i kapetana je da osiguraju da se kompasi na njihovim brodovima održavaju u dobrom radnom stanju prema standardima koje je razvio IMO. Magnetni kompasi trebaju se podešavati kada:

 1. a) se prvi put instaliraju ili zamijene
 2. b) postanu nepouzdani
 3. c) brod prolazi kroz strukturalne popravke ili promjene koje bi mogle uticati na njegov stalni i inducirani magnetizam
 4. d) električna magnetna oprema blizu kompasa se dodaje, uklanja ili mijenja
 5. e) prođe maksimalni period od jedne (1) godine od datuma posljednjeg podešavanja i zapis o odstupanjima kompasa nije pravilno održavan ili su zabilježena odstupanja prevelika, ili kada kompas pokazuje fizičke defekte
 6. f) odstupanje prelazi pet (5) stepeni uzimajući u obzir varijaciju mjesta i metodu korištenu.

Uticaj promjena u magnetizmu tokom života broda

Budući da magnetizam novog broda može biti posebno nestabilan, izvedba magnetnih kompasa treba biti pažljivo praćena tokom ranih godina života broda i po potrebi prilagođena.

Kapetanima se savjetuje da je bitno provjeravati izvedbu magnetnih kompasa, posebno:

 1. a) Kada se prevoze tereti koji imaju magnetska svojstva;
 2. b) Korištenjem elektromagnetskih uređaja za dizanje za utovar ili istovar;
 3. c) U slučaju nesreće u kojoj je brod bio izložen jakim udarima ili električnim nabojima; ili
 4. d) Kada brod dugo stoji ili je bio neaktivan – čak i kratko razdoblje neaktivnosti može dovesti do ozbiljnih odstupanja, posebno za male brodove.

Ostaci magnetskog polja mogu promijeniti magnetizam broda, čineći kompase nepouzdanim. Međutim, veliki dio magnetizma induciranog elektromagnetskom opremom može kasnije nestati; stoga se neposredno ponovno podešavanje ne preporučuje. Treba uložiti svaki napor da se odredi odstupanje kompasa.

Česta posmatranja trebaju se obavljati kako bi se utvrdila eventualna greška kompasa. Izvedba kompasa treba se pratiti bilježenjem odstupanja u knjizi o odstupanjima kompasa. To može ukazivati na potrebu za popravkom, testiranjem ili podešavanjem ili ako zapisi nisu ispravno vođeni.

Podešavanje mora obaviti ovlašćeni podešivač kompasa. Ako kvalifikovani i sertifikovani podešivač kompasa nije dostupan i ako kapetan smatra da je to neophodno, tada podešavanje može obaviti kapetan, koji bi takođe trebao imati stručnost kao podešivač kompasa.

Administracija Paname takođe može prihvatiti podešivače kompasa priznate od strane jedne od država članica SOLAS 74 Konvencije, koji takođe moraju završiti kurs podešavanja kompasa u sertifikovanom centru, koji ispunjava međunarodne standarde koje je razvila Organizacija; pod nikakvim okolnostima ista osoba koja je pregledala brod ne smije obaviti podešavanje kompasa. Datum bilo kojeg podešavanja i drugi detalji trebaju biti zabilježeni u knjizi o odstupanjima kompasa.

Osim toga, treba uzeti u obzir sljedeće:

 • Položaj svih ispravljača kompasa treba biti zabilježen u knjizi o odstupanjima kompasa i na karticama odstupanja.
 • Minimalna udaljenost između magnetnog kompasa i električnih panela ili bilo koje druge električne opreme kao što su: radari, žirokompasi, radio uređaji itd. će odrediti proizvođač tih uređaja, prema standardima koje razvija Organizacija.
 • Posebne kartice odstupanja trebaju se pripremiti za standardni kompas i repetitor magnetnog kompasa, ako su ugrađeni, upoređujući smjerove.
 • Nakon podešavanja, brodu mora biti dodijeljen sertifikat o podešavanju kompasa koji mora uključivati tablicu odstupanja i ovaj dokument mora sadržavati barem: ime broda / IMO # / pozivna slova / zastava / mjesto gdje je posao obavljen, ime podešivača / pečat / potpis; proizvođač kompasa, uslovi na moru i vremenski uslovi, korišćena metoda, numerički i grafički rezultati odstupanja nakon ispravke.
 • Popravke bi trebale obavljati samo proizvođači kompasa ili druga kompetentna i ovlašćena kompanija koja koristi odgovarajuće testne uređaje. Kada se rad završi, popravljač bi trebao dostaviti vlasniku ili kapetanu sertifikat koji navodi da je rad obavljen u skladu sa međunarodnim standardima za magnetne kompase.

Kapetanu i oficirima se savjetuje da prenosna električna oprema (npr. radio i snimači ili predmeti od čelika) mogu uticati na izvedbu kompasa. Treba paziti da se takvi predmeti drže dalje od pozicije kompasa.

Ako je potrebna rezervna posuda magnetnog kompasa, tada bi se trebala pažljivo čuvati zajedno sa njenim gimbalnim jedinicama daleko od konstrukcije mosta kako bi bila neometana u slučaju bilo kakvog oštećenja koje onesposobljava most.

Ako se novi ili postojeći standardni magnetni kompas modifikuje, kako bi pružio izlazni prenos, tada uređaj mora biti sertifikovan ili ponovno sertifikovan sa elementom za prenos na mjestu.

Modifikacije treba da izvrši iskusni tehničar za kompase. Pouzdanost opreme ne može se smatrati pouzdanim dok kompas ne bude ponovo sertifikovan (kako je gore opisano) i dok se ne izvrši podešavanje od strane tehničara za podešavanje kompasa.

Pomoćna oprema uključena u modifikacije (npr. elektronske jedinice, displeji i napajanja) treba da bude testirana kako bi se utvrdile bezbjedne udaljenosti od kompasa. Posebno je važno obratiti pažnju da se izbjegne efekat na kompas zbog lažnih radiofrekvencijskih prenosa. Za smjernice, pogledajte IMO Rezoluciju A.813(19) i Rezoluciju A.694(17).

Ako magnetni kompas koji prenosi informacije o kursu, tj. koji čita kormilar na glavnoj poziciji upravljanja, onda rezervna posuda mora biti opremljena elementom za prenos, i potrebno je pojedinačno testiranje. Alternativno, ako se informacije o kursu dobijaju reflektovanom slikom standardnog periskopa kompasa ili odvojenog kompasa za upravljanje i ako se magnetni kompas koji prenosi informacije dobrovoljno ugrađuje da bi pružio mogućnost repetiranja navigacijske opreme, tada rezervna posuda ne zahtijeva odvojeni element za prenos.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply