Skip to main content

Pravila komentarisanja

Pomorstvo.info je internetska publikacija i u obavezi da poštuje prava, obaveze i odgovornosti shodno Zakonu o medijima.

Podržavamo korektno komentarisanje, raspravu i slobodu govora.

Shodno članu 26, Zakona o medijima u obavezi smo da uklonimo komentare koji krše sljedeća Pravila komentarisanja:

 1. Zabranjeni su komentari koji izražavaju ideje, tvrdnje i mišljenja koja izazivaju, šire, podstiču ili pravdaju diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, političkog, vjerskog i drugog uvjerenja, ksenofobiju, rasnu mržnju, antisemitizam;
 2. Zabranjeni su komentari koji izražavaju oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u formi nacionalizma, diskriminacije i neprijateljstva protiv manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
 3. Zabranjeni su komentari sa ličnim podacima kojim se narušava privatnost, poput privatne adrese, broja telefona, jedinstvenog matičnog broja i brojeva ličnih isprava;
 4. Zabranjeno je koristiti vulgarne i neprimjerene komentare kao i upućivanje uvrijedljivih i prijetećih poruka;
 5. Zabranjeni su komentari kojima se šteti integritet djeteta ili maloljetnika;
 6. Zabranjeni su komentari sa pornografskim sadržajem ili linkovi koji vode na isti sadrzaj.

Takođe:

 1. Zabranjeno je lažno predstavljanje ili predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
 2. Zabranjeno je ispisivati sadržaje koji se ne odnosi na teme portala;
 3. Zabranjeno je ispisivati sadržaje koji su očigledno komercijalni ili imaju status spam;
 4. Zabranjeno je namjerno provociranje odnosno botovanje;
 5. Zabranjeno je korišćenje slova ALL CAPS.

Nezakonit sadržaj koji nije naveden u stavkama od 1 od 6 ovog pravilnika, definisan je Zakonom o medijima Sl. Crne Gore 82/2020 u čl. 34 do 39.

Autor komentara je isključivo odgovoran za objavljeni sadržaj i autorska prava, te osnivač portala nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima.

Postavljanjem komentara saglasni ste sa Uslovima korišćenja portala kao i sa Pravilima komentarisanja.

Molimo vas da prijavite zloupotrebu komentarisanja, neprimjeren ili nezakonit sadržaj u komentarima.

Pošaljite e mejl na admin@pomorstvo.info kako bi nas administrator odreagovao.